Skip to main content Skip to search

Usluge

RAČUNOVODSTVO

Profesionalni računovodstveni tim sa višegodišnjim iskustvom pruža eksperstke računovodstvene i knjigovodstvene usluge visokog kvaliteta.

Ana računovodstvo u ponudi ima ceo portfolio knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga koje su Vam potrebne. Naši klijenti dobijaju besplatno 24 časovno savetovanje u okviru najvećeg paketa naše usluge. 

NAŠ PAKET USLUGA

1. Osnivanje DOO, otvaranje preduzetničkih radnji i paušalno oporezivih obveznika

2. Standardne računovodstvene i knjigovodstvene usluge

 • Vođenje  glavne knjige
 • Vođenje pomoćnih analitičkih evidencija (Analitika kupaca i dobavljača)
 • Izrada kalkulacija robe
 • Evidentiranje promena u magacinskom i robnom poslovanju
 • Knjiga ulaznih i izlaznih faktura
 • Evidencija i obračun amortizacije za osnovna sredstva
 • Izrada godišnjeg računa preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks)

3. Obračun zarada i drugih primanja zaposlenih i osnivača

 • Prijave i odjave zaposlenih
 • Izrada obrazca M-4 radi upisa staža zaposlenima
 • Obračun zarada  i izrada prateće dokumentacije za isplatu zarada
 • Priprema virmana za plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa
 • Obračun naknada zarada (bolovanja do i preko 30 dana, porodiljskog bolovanja)
 • Naknade po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i td.
 • Obračun dividende, zakupnine, kao i svi limitirano neoporezivih naknada

4. Poslovi vezani za Poresku upravu

 • Porez na dodatnu vrednost
 • Izrada Poreskog bilansa
 • Poreska prijava poreza na dobit
 • Pojedinačna poreska prijava
 • Usklađivanje stanja na karticama uplatnih računa
 • Rešavanje svih obaveza u filijalama Poreske uprave

5. Usluge platnog prometa

 • Elektronsko bankarstvo (e-banking)
 • Realizacija naloga za prenos
 • Platni promet sa inostranstvom

6. Izrada izveštaja o transfernim cenama

7. Analiza poslovanja i obračun rezultata po zahtevu klijenta

8. Upozoravanje na računovodstvene nepravilnosti, čime obezbeđujemo organizovano i pravilno vođenje poslovnih knjiga